may galak lyrics
Home » “May Galak Lyrics” – Filipino Christian Song Lyrics!

“May Galak Lyrics” – Filipino Christian Song Lyrics!

by admin

May Galak Lyrics:

Ito ang oras upang magsaya
Sapagkat ang Diyos ay ating kasama, amen? (Amen!)
Ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon
Ay inaanyayahan kong umawit at pumalakpak
Itaas natin ang ating papuri
At tayo’y sumigaw ng “Hallelujah!” (Hallelujah!)

Kung ikaw man ay may kabigatan at lungkot sa puso
Magsimula kang umawit at magpuri sa Panginoon
Dahil sa Kaniyang presensya mo lamang
Matatagpuan ang tunay na kapayapaan
Sa Kaniyang piling mo lamang
Mararanasan ang tunay na kagalakan
Sa Kaniyang bisig mo lamang
Madarama ang tunay na kalakasan

Dahil ito ang Kaniyang pangako
Bibigyan ka Niya ng lakas, tulad ng agila
At ikaw ay Kaniyang iaangat
Sa ano mang bagyo o pagsubok
Kaya inaanyayahan kitang
Patunay na mag-alay ng papuri
Sa ating Panginoong Hesus
Dahil sa piling Niya’y may galak

May galak, may saya
May tuwa sa piling ng Diyos
Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho
May awit, may sayaw
At papuri para sa Diyos
Na hatid ng pusong pinagpala Niyang lubos

Handog Niya ay kapayapaan
Handog Niya ay kagalakan
Handog Niya ay kalakasan
Sa bawat pusong napapagal
Kaya’t ang awit ng papuri
Awit ng pasasalamat
At ang awit ng pagsamba
Ay para lang sa Kaniya

Sino po ngayon ang nakakaranas
Ng pagpapanibagong lakas habang nagpupuri sa Diyos?
Lahat tayo’y pumalakpak
At ihayag na sa piling niya’y may galak

May galak (may saya), may saya (may tuwa)
May tuwa sa piling ng Diyos (whoo-hoo)
Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho (may awit)
May awit (may sayaw), may sayaw (at papuri para sa Diyos)
At papuri para sa diyos
Na hatid ng pusong pinagpala Niyang lubos (oh, Diyos)

Handog Niya ay kapayapaan (handog Niya ay kagalakan)
Handog Niya ay kagalakan (handog Niya ay kalakasan)
Handog Niya ay kalakasan
Sa bawat pusong napapagal
Kaya’t ang awit ng papuri
Awit ng pasasalamat
At ang awit ng pagsamba (ay para lang sa Kaniya)
Ay para lang sa Kaniya (handog Niya ay kapayapaan)

Handog Niya ay kapayapaan
Handog Niya ay kagalakan
Handog Niya ay kalakasan
Sa bawat pusong napapagal
(Kaya’t kami’y magpupuri sa ‘Yo, Panginoon)
Kaya’t ang awit ng papuri (salamat sa pag-ibig Mo)
Awit ng pasasalamat (whoo)
At ang awit ng pagsamba (ay para lang sa Kaniya)
Ay para lang sa Kaniya (ay para lang sa Kaniya)

Ay para lang sa Kaniya (ay para lang sa Kaniya)
Ay para lang sa Kaniya (ay para lang sa Kaniya)
Ay para lang sa Kaniya
Papuri sa Kaniya na nagbibigay sa atin ng lubos na tagumpay

May Galak Music Video:

All you need to know about May Galak Lyrics Meaning:

“May Galak Lyrics” is a Tagalog phrase that translates to “There is Joy” in English. The song conveys a message of joy, happiness, and celebration in the context of a relationship with God. The lyrics of the song reflect themes commonly found in Christian worship music:

  1. Joy in God’s Presence: The song expresses the idea that being in the presence of God brings joy and happiness. It emphasizes the joy that comes from a personal connection with a higher power.
  2. Gratitude and Praise: The lyrics often include words of gratitude and praise to God. It’s a way of acknowledging God’s goodness, blessings, and love, which are sources of joy in a believer’s life.
  3. Salvation and Redemption: Many Christian worship songs, including “May Galak,” focus on the concept of salvation and redemption through Jesus Christ. The joy expressed in the song can be associated with the salvation and forgiveness that believers find in their faith.
  4. Faith and Trust: The song may also touch on the idea of finding joy through faith and trust in God’s plan. Even in challenging times, believers can find joy by relying on their faith and leaning on God’s promises.
  5. Community and Unity: Christian worship songs often encourage a sense of community and unity among believers. Singing together can create a sense of shared joy and connection within a congregation.

Overall, “May Galak Lyrics” carries a positive and uplifting message centered around finding joy, contentment, and purpose in a relationship with God. It’s a common theme in Christian worship music, intended to inspire believers and create a sense of spiritual connection and celebration.

Related Posts

Leave a Comment